Persbericht Regionaal Archief Alkmaar vrijdag 27 december 2022


Veel informatie over de nasleep van de Tweede Wereldoorlog openbaar


Jaarlijks worden er in januari archiefstukken openbaar die eerder waren afgeschermd. Op 3 januari 2023 gebeurt dat ook weer bij het Regionaal Archief in Alkmaar. Het gaat om tientallen archiefstukken die eerder niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, konden worden geraadpleegd. Veel daarvan gaan over de directe nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Nu zijn ze voor het eerst door iedereen in te zien in de studiezaal van het archief.

In het Regionaal Archief liggen archiefstukken vannegen gemeentenen talloze particulieren. De meeste documenten die aan het archief worden overgedragen, kunnen direct door iedereen worden bekeken. Soms wordt de openbaarheid van documenten nog een aantal jaar beperkt, bijvoorbeeld om de privacy van nog levende mensen of bedrijfsgegevens te beschermen. Dat kan voor maximaal 75 jaar. Hoe lang de beperkte openbaarheid geldt, wordt bepaald wanneer de archiefstukken aan het archief worden overgedragen. Als de afgesproken termijn is verstreken, worden de archiefstukken met ingang van het jaar daarop openbaar. Overigens geldt dan nog wel de privacywetgeving, zoals de AVG. Wie de stukken raadpleegt en de informatie daaruit verwerkt, moet daar rekening mee houden.


Voor de volledige inhoud van het persbericht verwijzen we u graag naar de website van het Regionaal Archief: www.regionaalarchief.nl.

Persbericht Regionaal Archief Alkmaar vrijdag 11 maart 2022

Nieuwe cursussen Regionaal Archief

De geschiedenis van je huis uitzoeken
Het Regionaal Archief in Alkmaar biedt ook dit voorjaar weer verschillende cursussen. Het cursusprogramma geeft iedereen de kans kennis te maken met het archief, oude archiefstukken te leren lezen of meer te ontdekken over de geschiedenis van zijn huis.

Wie het Regionaal Archief wil leren kennen en wil ontdekken hoe je kunt zoeken in de archieven – naar voorouders bijvoorbeeld, of naar een onderwerp uit de regionale geschiedenis – kan terecht bij de maandelijks terugkerende gratis middag ‘Introductie in de wereld van archieven’.

Huizenonderzoek en oud schrift
Voor wie verder in de geschiedenis van bijvoorbeeld een huis of een winkel wil duiken of wil uitzoeken waar zijn voorouders hebben gewoond is er de cursus Huizenonderzoek, die bestaat uit vijf bijeenkomsten op de vrijdagmiddag. De cursus begint op 25 maart.

Omdat het lezen van handgeschreven oude documenten bij archiefonderzoek lastig kan zijn, geeft het Regionaal Archief ook dit voorjaar weer de beginnerscursus ‘Lezen van oud schrift’. Tijdens acht vrijdagmiddagen leren cursisten de meest voorkomende handschriften uit de periode van de zestiende tot en met de achttiende eeuw lezen. De eerste bijeenkomst is op 1 april. Deze cursussen worden allebei afgesloten met een rondleiding door de depots van het archief.

Meer informatie
Meer informatie over de cursussen en eventuele kosten is te vinden op regionaalarchief.nl/cursussen.
Vooraf aanmelden voor een cursus is noodzakelijk; dat kan per e-mail (info@archiefalkmaar.nl) of telefonisch (072-8508200).

Persbericht Regionaal Archief Alkmaar Woensdag 12 januari 2022

Oude registers burgerlijke stand online

Thuis je stamboom uitzoeken

ALKMAAR – Het Regionaal Archief in Alkmaar heeft de registers van de burgerlijke stand uit de jaren 1811-1971 gedigitaliseerd. Het gaat om de burgerlijke stand uit het hele werkgebied van het archief, dat loopt van Texel tot en met Castricum. Samen zijn het bijna honderdduizend scans. De scans zijn vanaf nu overal in te zien via de website van het archief. Dat maakt het een stuk makkelijker om onderzoek te doen naar voorouders. Zeker tijdens een lockdown.

In de delen van de burgerlijke stand is bijgehouden wanneer mensen geboren werden, trouwden en overleden. Bij die gelegenheden werden akten opgemaakt: geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten dus. Deze akten vormen een belangrijke bron voor historisch onderzoek, vooral voor stamboomonderzoek. De oudste akten stammen uit 1811, het jaar waarin de burgerlijke stand in Nederland werd ingevoerd. Akten van de burgerlijke stand worden pas na verloop van tijd openbaar: geboorten na honderd jaar, huwelijken na 75 jaar en overlijdens na vijftig jaar. Het meest recente deel dat nu online beschikbaar komt is daarom een register met overlijdens uit 1971.

Het Regionaal Archief werkt al jaren aan het digitaal toegankelijk maken van de collectie. Belangrijke reeksen archieven zijn volledig gescand. Intussen zijn er meer dan 3,2 miljoen scans van archiefstukken online te bekijken. Zo zijn sinds kort ook de oude rechterlijke archieven uit de hele regio volledig via de website in te zien, net als de oude notarisarchieven. Een deel van de gescande archieven is op naam te doorzoeken: er zijn al ruim 2,5 miljoen namen te vinden. Ook de toegevoegde akten van de burgerlijke stand worden op termijn op naam doorzoekbaar gemaakt.

Overigens zijn niet alle delen van de burgerlijke stand die het Regionaal Archief in huis heeft nu gescand. Een deel daarvan was namelijk al beschikbaar via de website wiewaswie.nl. Alle openbare akten van de burgerlijke stand uit de regio zijn zo nu online te raadplegen.

U vindt de oude registers in het archief hier: "oude registers"

Persbericht Regionaal Archief Alkmaar Dinsdag 14 december 2021

Bijzonder familiearchief Kessler-De Lange gescand     

Een bewogen eeuw in brieven 

Dinsdag 14 december 2021 ontvingen wij onderstaand persbericht van het Regionaal Archief Alkmaar. Weliswaar een bericht over een Alkmaarse familie, maar mogelijk toch interessant voor een aantal van onze onze donateurs en lezers. In Heehugowaard wonen immers veel (oud-) werknemers van de Hoogovens en de Shell. Bedrijven waar deze familie grote betekenis voor heeft gehad.             

ALKMAAR – Het rijke archief van de familie Kessler-De Lange is dankzij een gulle schenking helemaal gescand en is nu in te zien via de website van het Regionaal Archief Alkmaar. De duizenden brieven en documenten geven niet alleen een heel persoonlijk inkijkje in het leven van een bekende familie, maar schetsen ook een prachtig tijdsbeeld van een bewogen eeuw, in Nederland en toenmalig Nederlands-Indië: het archief beslaat de periode van het midden van de negentiende eeuw tot het midden van de twintigste eeuw. 

August Kessler en Margo de Lange staan aan de basis van het familiearchief. August was in 1890 medeoprichter en later directeur van Koninklijke Olie, de voorloper van Royal Dutch Shell. Margo was een telg uit het Alkmaarse geslacht De Lange en groeide op in Batavia. Op 9 oktober 1880 verklaarde August Margo daar met een kort briefje de liefde: ‘Ik kan 't heusch niet meer voor me houden en ben bang, dat hoe scherp een meisjesoog ook zij, dat gij niet weet dat ik hartelijk veel van je houd.’ In 1881 trouwde het koppel. Hun romance en verdere leven samen – vaak op afstand – zijn op de voet te volgen in de vele brieven van August, Margo en hun zes kinderen. Ook de brieven en reisverslagen van zoon Dolph Kessler, medeoprichter van de Hoogovens, vertellen een kleurrijk en bereisd levensverhaal. Dat alles tegen de achtergrond van het fin de siècle, twee wereldoorlogen en een door auto’s en vliegtuigen steeds kleiner wordende wereld.

De familie heeft de correspondentie altijd zorgvuldig bewaard. In 2005 richtten de kleinkinderen en achterkleinkinderen van August en Margo de Stichting Kessler-De Lange op. Ze kozen ervoor de brieven en bijbehorende stukken – samen zo'n zeven meter archiefmateriaal – voor iedereen toegankelijk te maken door ze onder te brengen bij het Regionaal Archief Alkmaar. Al dat materiaal is nu online te raadplegen dankzij de gift van Arjaan Everts, een van de nazaten van August en Margo. De inventaris van het archief wordt in een aanvullend project verbeterd. De foto’s van de familie zijn ondergebracht bij het Rijksmuseum.

De scans van het archief zijn te bekijken via www.bit.ly/KesslerDeLange.

Poserende jongemannen in de tuin van de HBS in Alkmaar, 1925. Naast hen een fotocamera, waarmee misschien een aantal van de foto’s uit de collectie gemaakt is. De fo
Recreanten op het strand van Den Helder rond 1915, met de Lange Jaap op de Achtergrond.
De Loet te Schagen toen die nog niet gedempt was, circa 1925. In het water liggen beurtschippers, vooraan het schip van Beurtman.
De bouw van het gemaal Lely, circa 1930. Foto uit de collectie Zuiderzeewerken bij het Regionaal Archief.
Bedevaartsplaats Onze Lieve Vrouwe ter Nood bij Runxputte tijdens een processie met een groep pelgrims uit Beverwijk, 1907

Honderdduizend afbeeldingen online Mijlpaal voor het Regionaal Archief

ALKMAAR – Een mijlpaal voor de beeldbank van het Regionaal Archief in Alkmaar: er zijn nu meer dan honderdduizend afbeeldingen online te bekijken op de website van het archief. Het zijn foto’s, kaarten, prenten en tekeningen uit het hele werkgebied van het archief, dat loopt van Texel tot en met Castricum. De afbeeldingen dateren uit de periode van de zestiende eeuw tot heel recent.

 Het Regionaal Archief Alkmaar beheert naast talloze archieven en (historische) boeken een enorme collectie beeldmateriaal. Van landkaarten tot kopergravures en van diapositieven tot prentbriefkaarten. Al deze afbeeldingen samen vertellen heel mooi en op hun eigen, beeldende manier de geschiedenis van de regio en haar inwoners.

 Veel van dit beeldmateriaal heeft het Regionaal Archief de afgelopen jaren gedigitaliseerd en zichtbaar gemaakt via de beeldbank op www.regionaalarchief.nl. Duizenden digitale bezoekers van over de hele wereld weten deze inmiddels goed te vinden. Onlangs werd daar een serie scans van circa 1400 glasplaatnegatieven uit het begin van de vorige eeuw aan toegevoegd. Met deze reeks prachtige, vaak haarscherpe opnames van het Alkmaar van honderd jaar geleden is het totaal aantal afbeeldingen dat online te bekijken is gestegen tot boven de honderdduizend: een heuse mijlpaal dus.

U kunt de site van het RAA bereiken via de link www.regionaalarchief.nl.